Travox logombos
Other Services
Feature

ระบบจอง - บริการอื่นๆ

ระบบบริหารจัดการภายใน ทราวอกซ์ เอ็มบีโอเอสกดปุ่ม เข้าไป เพิ่ม หรือแก้ไข ข้อมูลค่ะ  • สามารถระบุและ เลือกบริการอื่นๆ ได้จากการกดปุ่ม
  • สามารถใส่หลายๆ บริการใน 1 บุ๊คกิ้ง
  • สามารถระบุ วันที่ และเวลาของการบริการ (แต่ละบริการ)
  • สามารถใส่ต้นทุน และราคาขาย ได้อย่างชัดเจน
  • สามารถระบุผู้จ่ายเงินของบริการนี้ได้ว่าจะจ่ายโดย แขก หรือ Agent
  • สามารถสั่ง print voucher ได้อย่างง่ายได้ไม่ว่าจะเป็น Voucher ที่ให้กับลูกค้า หรือ Supplier


Travox

About Travox MBOS

Product Update                   อ่านเพิ่มเติม...

FAQs                                   อ่านเพิ่มเติม...

E-News                                อ่านเพิ่มเติม...

Schedule Training Travox MBOS 2013