Travox logombos
F.A.Q.
FAQ

TRAVOX IBE FAQ

ทำ New Booking แล้ว Save ไม่ได้เกิดจากอะไร

Q : บางครั้งทำ New booking แล้ว Save ไม่ได้เกิดจากอะไร

A : จากการตรวจสอบแล้ว เกิดจากการกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนตามที่ระบบได้กำหนดไว้ ผู้ใช้งานหลายๆท่านอาจไม่ทันสังเกต ไม่เป็นไรค่ะ ระบบจะมี Pop up message แจ้งเตือนให้ทราบว่าจะต้องกรอกข้อมูลเพิ่ม ตัวอย่างข้อความตามด้านล่างนี้

ผู้ใช้ไม่ได้ทำการกรอกชื่อลูกค้า จึงทำให้เมื่อทำการบันทึกข้อมูลไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ ดังนั้นระบบจึงมี Pop Up Massage ขึ้นมาแจ้งเตือนนะคะ โดยมีข้อความแสดงบอกให้ว่าผู้ใช้ลืมกรอกรายละเอียดตรงไหน ดังนี้ค่ะ


ซึ่งเมื่อผู้ใช้กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วก็สามารถ Save ข้อมูลได้เลยค่ะ โดยข้อมูลที่ได้ทำการบันทึกเรียบร้อยแล้วนั่นจะแสดงด้านล่างดังนี้ค่ะ
Travox

About Travox MBOS

Product Update                   อ่านเพิ่มเติม...

FAQs                                   อ่านเพิ่มเติม...

E-News                                อ่านเพิ่มเติม...

Schedule Training Travox MBOS 2013