Travox logombos
Product Update
Product Update

TRAVOX IBE Our Product Update :: เปิดให้ user สามารถแก้ไขราคาต้นทุนของ Receipt ได้

มีขั้นตอนดังนี้

  1. เข้าไปที่เมนู Load Currency

    จะเข้ามาหน้า load ดังภาพ
  2. สามารถดาวน์โหลดไฟล์ currency ได้ที่ลิ้งสีเขียว เพื่อทำการกรอกข้อมูล rate currency ในไฟล์จะมีเพียง 2 คอลัมน์เท่านั้น
    • Currency code สำหรับกรอกหน่วยสกุลเงิน
    • Exchange Rate สำหรับกรอกตัวเลขอัตราของแต่ละสกุลเงิน
  3. อัพโหลดไฟล์ขึ้นระบบอีกครั้ง ระบบจะทำการตรวจสอบความถูกต้องของ format หากมีจุดผิดพลาดระบบจะแจ้งเตือน
  4. เมื่ออัพโหลดไฟล์ผ่านระบบเรียบร้อยแล้ว ระบบจะทำการส่งอีเมลแจ้งกลับมาพร้อมไฟล์แนบ
หน้า Sub agent

สามารถเลือกได้ว่าแต่ละ sub agent จะให้ default สกุลเงินเป็นอะไร


หน้า Booking


หน้า Booking ระบบ default ข้อมูล Sub agent เป็น Walk in หากมีการเปลี่ยนแปลง Sub agent ระบบจะทำการเปลี่ยนสกุลเงินตาม Default Currency ของ Subagent ที่เลือก เช่น

มีการเปลี่ยน Sub agent เป็น ARNOMA HOTEL ระบบจะเปลี่ยนเป็น SEK ตามที่เคยเซ็ตไว้


หมายเหตุ หากมีการจอง Booking รายการใดๆ ไปแล้วนั้น เมื่อมีการเปลี่ยน Sub agent ระบบจะไม่ default currency ให้ตาม Subagent ที่เลือก

ตัวอย่าง เปลี่ยน Sub agent ดังรูป


ระบบจะเปลี่ยน Subagent ให้ตามที่เลือกไว้ แต่จะไม่ Default Currency ตาม Subagent ให้ เนื่องจากมีการเปิด Booking รายการ Hotel ไปแล้ว


Travox

About Travox MBOS

Product Update                   อ่านเพิ่มเติม...

FAQs                                   อ่านเพิ่มเติม...

E-News                                อ่านเพิ่มเติม...

Schedule Training Travox MBOS 2013